Waardering Verzekerd

Risicomanagement

Vooropnames bij bouwprojecten registreren de beginstaat van gebouwen en infrastructuren, waardoor latere schades zoals trillingen en verzakkingen eenvoudig vastgesteld kunnen worden.

Deze metingen zijn populair bij gemeentes en bouwpartijen en omvatten diverse risico-inventarisaties zoals trillings- en hoogtemetingen.

Wij zijn aangesloten bij

Voordelen

Waarom vooropnames van belang zijn?

Voorkomen van Schade

Identificeert potentiële scheuren, trillingen en verzakkingen na de start van nabijgelegen bouwprojecten.

Integrale Risicobewaking

Monitort niet alleen gebouwen, maar ook riolering en fundering tijdens bouwprojecten.

Belangrijke Opdrachtgevers

Gemeentes, pandeigenaren, woningbouwverenigingen en aannemers vertrouwen op vooropnames.

Efficiënte Schadeafwikkeling

Vooropnames versnellen en vereenvoudigen het schadeclaimproces.

Trillingsmeting

Wat is een trillingsmeting?

Deze wordt uitgevoerd om de trillingen die worden veroorzaakt door werkzaamheden te monitoren. De metingen worden real time in de gaten gehouden Als een vooraf vastgestelde parameter benaderd wordt, zal Waardering verzekerd de betrokken partij benaderen en vragen om actie.

Op deze manier wordt proactief de kans op schade geminimaliseerd. Naast deze alarmerende functie kan achteraf de rapportage dienen als bewijsstuk bij schadeclaims. Onze trilling meters kunnen SBR-B (hinder aan personen) of SBR-C (storing aan apparatuur) meten.

Trilling metingen wordt veel toegepast bij o.a. hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden. Maar ook bij zware transporten of bij verdichten.

Hoogtemeting

Wat is een Hoogtemeting?

Bij werkzaamheden waar bijvoorbeeld grondwater wordt onttrokken of ontgraving plaats vindt in nabijgelegen percelen, bestaat er risico op zetting. Een hoogtemeting van de omliggende bebouwing en/of infrastructuur wordt aangemaakt en vergeleken met het NAP

Voorafgaand wordt via een vooropname een enkele of dubbele nulmeting uitgevoerd. Deze dient als uitgangspunt. Hierdoor kunnen tijdens – of na afloop van – de werkzaamheden eventuele afwijkingen ten opzichte van dit nulpunt vastgesteld worden. We kunnen zo constateren of er zettingen zijn opgetreden.

Deze data worden in rapportvorm aangeboden, en zijn voorzien van een index van plaats en geconstateerde afwijkingen.

ZYX meting

Wat is zijn XYZ metingen?

Hierin plaatsen we bijvoorbeeld stickers of prisma’s aan de te monitoren panden/objecten. Vanuit een lokaal of landelijk coördinatenstelsel worden de meetmerken in een x-y-z-coördinaat ingemeten.

Tijdens werkzaamheden bijvoorbeeld aan of nabij een bouwput, funderingsherstel, werkzaamheden nabij sporen of tijdens ontgravingen, bestaan er risico’s op zettingen. Om vervormingen van deze objecten te monitoren kan Waardering verzekerd een XYZ-meting uitvoeren.

Er kunnen ook volcontinu metingen worden uitgevoerd, als handmatig uitlezen niet mogelijk is. Deze metingen en eventuele afwijkingen kunnen worden gebruikt als ondersteunend bewijs bij eventuele schades.